Όροι Χρήσης

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚOΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η LiveGPS, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου www.livegps.gr, δηλώνει ρητά ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, πλην δικαστικής ή εισαγγελικής παρέμβασης. Η LiveGPS δύναται η ιδία να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συλλέγονται για τη βελτίωση των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου, για λόγους προβολής των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και για την επικοινωνία της με τους επισκέπτες και τα μέλη του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.livegps.gr,, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», συμφωνούν και αποδέχονται ότι: Η LiveGPS ενδεχομένως να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της.

Ο εντοπισμός και η παρακολούθηση συνομιλιών από ενήλικα σε ενήλικα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του παρακολουθούμενου συνιστά παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Η LiveGPS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παράνομη πράξη διεξάγεται, μέσω της χρήσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η LiveGPS δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των υλικών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της LiveGPS διατίθεται «ως έχει» και στο μέτρο «που είναι διαθέσιμο». Περαιτέρω η LiveGPS δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ. Η LiveGPS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η LiveGPS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο αλλά και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτού σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της LiveGPS.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΗLiveGPS διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της διάθεση να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει οιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων εν μέρει ή εν όλο οποτεδήποτε. Αλλαγή στους ανωτέρω όρους θα ισχύει όταν καταχωρηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Εφόσον έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση του αγοραστή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, ο αγοραστής δύναται να φέρει το προϊόν στην έδρα της LiveGPS, Τενέδου 2 Καβάλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος. Ο τεχνικός έλεγχος των συσκευών παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από την LiveGPS. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής επιθυμεί να αποστείλει τη συσκευή στην έδρα της LiveGPS το μεταφορικό κόστος της αποστολής επιβαρύνει εξολοκλήρου τον αγοραστή. Εφόσον η συσκευή βρίσκεται εντός της εγγύησης και έχει προκύψει βλάβη, που καλύπτεται από την εγγύηση τότε το μεταφορικό κόστος της επιστροφής της συσκευής από το τεχνικό τμήμα της LiveGPS προς τον πελάτη επιβαρύνει την LiveGPS. Εφόσον η βλάβη της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή η συσκευή βρίσκεται εκτός εγγύησης, τότε το μεταφορικό κόστος της επιστροφής της συσκευής από το τεχνικό τμήμα της LiveGPS προς τον πελάτη επιβαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.

Χρήση της ιστοσελίδας

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” ή άλλη αυτόματη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμος ή μεθοδολογία, ή οποιαδήποτε παρόμοια ή ισοδύναμα χειροκίνητη διαδικασία, για να έχετε πρόσβαση, να αποκτήσετε, να αντιγράψετε ή να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε περιεχομένου ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναπαράγετε ή να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου, να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφα ή πληροφορίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων που δεν διατίθενται εσκεμμένα μέσω της ιστοσελίδας. Η LiveGPS διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα.

Δεν μπορείτε να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας, ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με την ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε διακομιστή LiveGPS, ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω της ιστοσελίδας, με “hacking”, αποκρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλα παράνομα μέσα.

Δεν μπορεί να ανιχνεύσετε, να σαρώσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με την ιστοσελίδα, ούτε να παραβιάζετε τα μέτρα ασφάλειας ή ταυτότητας στην ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με την ιστοσελίδα. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντίστροφη αναζήτηση, ή να επιδιώξετε να εντοπίσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας, ή οποιονδήποτε άλλο πελάτη της LiveGPS, συμπεριλαμβανομένου οποιαδήποτε λογαριασμού της LiveGPS που δεν ανήκει σε εσάς, πηγή της, ή να εκμεταλλευτεί τε την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορίες που διατίθενται ή προσφέρονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε τρόπο, όπου ο σκοπός είναι να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε προσωπική ταυτότητα ή πληροφορίες, εκτός από τις δικές σας πληροφορίες, όπως προβλέπεται από την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που υποβάλλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή των συστημάτων ή των δικτύων της LiveGPS, ή οποιαδήποτε συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με την ιστοσελίδα ή τη LiveGPS.
Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρέμβουν ή να προσπαθήσουν να παρέμβουν στη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε συναλλαγής που διεξάγεται στην ιστοσελίδα, ή με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου προσωπικού λογαριασμού της ιστοσελίδας.

Δεν μπορείτε να πλαστογραφήσετε κεφαλίδες ή αλλιώς χειριστείτε αναγνωριστικά, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε μηνύματος ή μετάδοση από τη  LiveGPS ή μέσω της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να προσποιηθείτε ότι είστε, ή ότι εκπροσωπείτε, κάποιο άλλο, ή να υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή για να ζητήσετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα της LiveGPS ή άλλων.

Λογαριασμοί, Κωδικοί Πρόσβασης & Ασφάλεια

Ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να απαιτούν να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που κρατάτε για το λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης σας, καθώς και για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να κρατήσετε αυτές τις πληροφορίες ασφαλής και
εμπιστευτικές. Συμφωνείτε να ενημερώσετε τη LiveGPS αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού
πρόσβασής σας, ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τις ζημίες που πραγματοποιούνται στη LiveGPS ή
σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας που οφείλονται σε κάποιον άλλο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα της
αποτυχίας σας να κρατήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και εμπιστευτικά.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή το λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς τη ρητή άδεια και συγκατάθεση του κατόχου του εν λόγω κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού.
Η LiveGPS δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις αυτές.

Σχόλια & Πληροφορίες

Κάθε σχόλιο που παρέχετε σε αυτό τον ιστότοπο θα πρέπει να θεωρούνται ως μη εμπιστευτικά. Η LiveGPS πρέπει να είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές απεριόριστα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 LiveGPS. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.